การหลบภัยในสถานที่ของตนเอง (Shelter in Place : SIP)

การหลบภัยในสถานที่ของตนเอง (Shelter in Place : SIP)

14-12-2021
การหลบภัยในสถานที่ของตนเอง (Shelter in Place : SIP)

การหลบภัยในสถานที่ของตนเอง หรือ Shelter in Place : SIP คือ การหลบภัยในสถานที่ที่ตนเองอยู่ในขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน ภัยพิบัติ หรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยนั้น ได้แก่ อาคาร บ้านเรือน โรงเรียน หรือรถ กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางด้านสารเคมี เหตุอาชญากรรม หรือมีการแพร่กระจายของโรคระบาดร้ายแรง เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเหล่านั้น เช่น กรณีของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) บุคคลในสังคมสามารถลดอัตราเสี่ยงการรับและแพร่กระจายของเชื้อได้ โดยการอยู่ในบ้านหรือควรออกนอกบ้านให้น้อยที่สุด หรือใช้เวลาอยู่นอกบ้านให้น้อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับและแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น

 

ที่มาข้อมูล :
"ภาพอนาคต 30 วัน" หากคนไทยไม่อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.posttoday.com/social/general/618605 [27 มีนาคม 2563]
การหลบภัยสารเคมี Shelter In Place. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=230:shelter-in-place&catid=49:-m---m-s&Itemid=203 [27 มีนาคม 2563]
ผู้เขียน : ดร. ชนินทร์ สาริกภูติ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน