CNC

CNC

14-12-2021

CNC เป็นชื่อย่อของ Computer Numerical Control เป็นเครื่องจักรกลอัตโนมัติที่ควบคุมการทำงานทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยอาศัย G-code และ M-code
ในการป้อนข้อมูล ซึ่งเหมาะกับงานกลึงที่ต้องการความละเอียดหรือมีความซับซ้อนสูง และสามารถทำงานงานได้อย่างรวดเร็ว และเที่ยงตรง ซึ่งความสามารถนี้ทำให้
ในเชิงอุตสาหกรรมจึงนิยมใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

http://www.9engineer.com
https://www.เกร็ดความรู้.net/cnc/

ผู้เขียน : นายอัษฎาวุธ ทองยา

ข่าวสารที่่คล้ายกัน