Nanotechnology

Nanotechnology

14-12-2021
Nanotechnology

Nanotechnology คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ การจัดการ  การสร้างวัสดุหรืออุปกรณ์ในระดับที่เล็กมาก ๆ ขนาด 1-100 นาโนเมตร  ซึ่งขนาด 1 นาโนเมตรนี้ ก็คือ การแบ่งความยาวหนึ่งเมตรออกเป็นพันล้านส่วน  แล้วหนึ่งส่วนในนั้นจะมีขนาดเท่าหนึ่งนาโนเมตร  จึงนับว่าเป็นขนาดที่เล็กมากๆ

นาโนเทคโนโลยี มีทั้งแบบที่ทำให้วัสดุขนาดใหญ่มีขนาดเล็กลงไม่ว่าจะด้วยวิธี ตัด กลึง บีบ อัดหรืองอ  หากเทียบก็คล้ายกับการนำหินหรือไม้มาแกะสลักเป็นรูปร่างต่าง ๆ  อีกรูปแบบคือ การสร้างวัสดุโดยนำอนุภาคขนาดเล็กมาจัดเรียงเข้าด้วยกันอย่างแม่นยำในระดับนาโน คล้ายกับการนำตัวต่อเล็ก ๆ มาประกอบกันเป็นรูปร่างนั่นเอง

นาโนเทคโนโลยี จัดเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยขยายขอบเขตการวิจัยและพัฒนาสู่นวัตกรรมหลายด้าน

ผู้เขียน : วารี  อัศวเกียรติรักษา

ที่มาข้อมูล 
http://nict.sc.chula.ac.th/site/index.php/technology/risk/nanomaterial
http://kmfda.fda.moph.go.th/Journal/Chapter/1/22_99_A2_2.57.pdf
https://il.mahidol.ac.th/e-media/nano/Page/Unit2-4.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน