Assistive Technology

Assistive Technology

13-12-2021
Assistive Technology

Assistive Technology หรือเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือ คือชื่อเรียกโดยรวมของเทคโนโลยีซึ่งถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลซึ่งอาจมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไปAssistive Technology หรือเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือ คือชื่อเรียกโดยรวมของเทคโนโลยีซึ่งถูกคิดค้นหรือพัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคคลซึ่งอาจมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม หรือใกล้เคียงกับคนทั่วไป

ตัวอย่างของ Assistive Technology เช่น เครื่องช่วยฟังสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน เครื่องช่วยค้ำยันสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้สะดวก หรือ รองเท้าชนิดพิเศษสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น

 

ข้อมูลรูปภาพ

[1]https://www.independent.co.uk/news/uk/stephen-hawking-time-travel-memorial-service-westminster-abbey-a8348311.html

[2]https://www.independent.co.uk/news/uk/stephen-hawking-time-travel-memorial-service-westminster-abbey-a8348311.htmlhttps://www.brainline.org/article/assistive-technology-101

ที่มาของข้อมูล 

[2]Assistive technology. (n.d.). Retrieved from http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology

ข่าวสารที่่คล้ายกัน