อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)

14-12-2021
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment : PPE)

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protection Equipment : PPE คือ อุปกรณ์ป้องกันและคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ติดต่อของโรค เช่น กรณีของการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19 ) บุคลากรทางการแพทย์จะสวมใส่ ชุด PPE ซึ่งประกอบด้วย ชุดกาวน์รัดคลุมศีรษะ หน้ากาก N95 แว่นครอบตา (Goggles) หมวก ถุงมือ กระบังป้องกันใบหน้า (Face shield) และรองเท้าบู๊ต (Booth) เมื่อเข้าไปตรวจวินิจฉัย ดูแล หรือต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ รวมถึงผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อผ่านผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย

 

ที่มาข้อมูล :
การใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง Personal Protection Equipment. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: http://bamras.ddc.moph.go.th/userfiles/IP.pdf [2 เมษายน 2563]
อุปกรณ์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/webroot/drug/km/lab_other/Personal%20Protective%20Equipment.pdf [2 เมษายน 2563]

ผู้เขียน : นายชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.) ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related