ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน (Closed contact)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน (Closed contact)

14-12-2021
ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน (Closed contact)

ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน (Closed contact)

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 “ผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน (Closed contact)” คือ ผู้ที่สัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 นับตั้งแต่วันที่ผู้ป่วยเริ่มป่วย หรือก่อนแสดงอาการ 48 ชั่วโมง ในระยะห่างน้อยกว่า 2 เมตร เป็นเวลา 15 นาทีขึ้นไป หรือเป็นผู้ที่สัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่งโดยปราศจากอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่ทางการแพทย์แนะนำ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ดังนี้

  • อาศัยอยู่ในบ้านหรือที่พักเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด 19
  • โดยสารในรถโดยสารประจำทาง หรือยานพาหนะเดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป
  • นั่งโดยสารเครื่องบิน ในระยะ 2 แถวทั้งแถวหน้าและแถวหลังถัดจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป็นเวลา 2 ชั่วโมงขึ้นไป

ทั้งนี้บุคลากรทางการแพทย์ที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในขณะที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ไม่จัดอยู่ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดของผู้ป่วยยืนยัน

 

ที่มาข้อมูล :
นิยามผู้ป่วยและแนวทางการจัดกลุ่มผู้สัมผัสตามระดับความเสี่ยงต่อการรับเชื้อและคำแนะนำในการปฏิบัติตน. [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา https://mahidol.ac.th/th/2020/patient-classification/ [29 ธันวาคม 2563]
ข้อมูลควรรู้สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19). [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา https://www.chula.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/ข้อมูลควรรู้สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ-COVID-19.pdf [29 ธันวาคม 2563]
What is a close contact. [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา https://coronavirus.tas.gov.au/keeping-yourself-safe/close-contacts[29 ธันวาคม 2563]
Definitions of COVID-19 cases and close contacts. [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/testing-and-follow-up/definitions-of-probable-and-confirmed-cases-of-coronavirus-covid-19-and-con/[29 ธันวาคม 2563]
หลักเกณฑ์และแนวทางการสอบสวนโรค กรณีโรคโควิด 19. [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มาhttps://www.cdce.me/uploads/1/2/9/6/ 129674478/305550_หลักเกณฑ์และแนวทางสอบสวนโรค_กรณีโรคโควิด_19.pdf[29 ธันวาคม 2563]
คำค้น : ผู้สัมผัสใกล้ชิด, Closed contact, ผู้ติดเชื้อ, โควิด 19

ผู้เขียน : นางสาวรวิภา ขำสวัสดิ์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related