กล้องปริทรรศน์ (Periscope)

กล้องปริทรรศน์ (Periscope)

13-12-2021
กล้องปริทรรศน์ (Periscope)

กล้องปริทรรศน์ (Periscope) มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กล้องตาเรือ กล้องเรือดำน้ำ และกล้องดูแห่ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นภาพในตำแหน่งที่อยู่สูง หรือมีกำแพงขวางกั้น หรือประยุกต์ใช้มองภาพที่อยู่ต่ำกว่าก็ได้ มีการแบ่งประเภทของกล้องปริทรรศน์เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆตามส่วนประกอบสำคัญ คือ ประเภทแรกใช้กระจกเงา และประเภทที่สองใช้ปริซึม โดยใช้หลักการของแสงเคลื่อนที่ตกกระทบวัตถุและสะท้อนไปยังกระจกเงาทั้งสองบาน หรือปริซึมทั้งสองชิ้น ที่ทำมุมกัน 45 องศา จากนั้นแสงจึงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ทำให้เกิดการมองเห็นภาพของวัตถุนั้นได้

Related