โรคบิด (Dysentery)

โรคบิด (Dysentery)

14-12-2021
โรคบิด (Dysentery)

โรคบิด (Dysentery) คือ อาการท้องเสียเฉียบพลันในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย หรือโปรโตซัว ทำให้มีอาการท้องเสีย ถ่ายเหลวเหมือนถ่ายไม่สุด มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน หากพบอาการในเด็กจะมีอาการชักร่วมด้วย โดยโรคบิดแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ โรคบิดชนิดไม่มีตัว ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น Shigella sonnei , Shigella dysenteriae และโรคบิดชนิดมีตัว ที่เกิดจากโปรโตซัว Entamoeba histolytica (เชื้อก่อโรค ฝีบิด) ซึ่งโรคทั้ง 2 ชนิดนี้ มีลักษณะอาการที่ค่อนข้างคล้ายกัน แต่เชื้อที่เกิดจากโปรโตซัวนั้นจะมีความรุนแรงมากกว่า ที่ทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ถ่ายเหลวแบบเฉียบพลัน และถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีอาจจะทำให้เสียชีวิตได้ เกิดจากการสุขาภิบาลด้านอาหารน้ำดื่ม หรือสุขอนามัยที่ไม่ดี

 

ผู้เขียน : นางสาวจุฑามาศ หนูทอง

ที่มาของรูปภาพ

https://therabbitkratai.wordpress.com/

ที่มาของข้อมูล

โรคบิด. [ออนไลน์]. 2017, แหล่งที่มา:https://www.honestdocs.co/2-types-of-dysentery-amoeba-and-diarrhea [10 เมษายน 2563]
Chomnapas Wangein. (2561). แพทย์แนะวิธีดูแลตนเองป้องกันโรคบิด. 10 เมษายน 2563, https://www.thaihealth.or.th/Content/44760-%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%

http://www.biotech.mju.ac.th/Upload/Document/744_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84.pdf?fbclid=IwAR0xe7tfWWB-93WCEptKXLL5uqbcpKBXQjVv25ETBm24F7w9cLbnF4Ab8x8

https://www.tm.mahidol.ac.th/th/tropical-medicine-knowledge/new/Diarrhea.html?fbclid=IwAR2luLlkjWfwgEe-qG83lfqTpkcgm0ViMOV40PCVj8MCKicJ8wXsWskbdik

Related