ไม้ยืนต้น หรือ ไม้ต้น (tree)

ไม้ยืนต้น หรือ ไม้ต้น (tree)

14-12-2021
ไม้ยืนต้น หรือ ไม้ต้น (tree)

ความหมาย เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ มีลำต้นเดี่ยว ๆ เห็นลำต้นชัดเจน และแตกกิ่งก้านสาขาตอนบนของลำต้น

ศัพท์วิทย์

 

ที่มาของภาพ:  อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของแหล่งข้อมูล: 

        สมนึก ผ่องอำไพ. 2519. รุกขวิทยา. คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

        ชุมพล คุณวาสี. 2557. สัณฐานวิทยาเบื้องต้นในการระบุชื่อวงศ์พืชดอกสามัญ (Basic Morphology for Identification of Common Flowering Plant Families).

                  พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.

        สราวุธ สังข์แก้ว. 2562. รุกขวิทยาภาคสนาม, น. 7−635. ใน สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology).

                  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

ผู้เขียน: ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

Related