โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis)

โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis)

14-12-2021
โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis)

โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis) คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเจอี (Japanese encephalitis virus, JEV) ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบของสมองส่วนกลาง โรคไข้สมองอักเสบเจอีแพร่กระจายทั่วทวีปเอเชีย โดยมีพาหะเกิดจากยุงรำคาญ (Culex) มักเพาะพันธุ์ในแหล่งน้ำขังบริเวณที่มีการทำนาร่วมกับการทำปศุสัตว์ โรคนี้จึงพบในเขตชนบทและชานเมืองมากกว่าเขตเมือง เมื่อร่างกายได้รับเชื้อไวรัสเจอีจากการถูกยุงกัด เชื้อจะเข้าไปในกระแสเลือด และเข้าไปในระบบประสาทโดยเฉพาะในสมอง ทำให้สมองเกิดการอักเสบ โดยเชื้อจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัว 5 - 15 วัน ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเจอีส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ แต่ถ้ามีอาการมักรุนแรงอาจถึงขั้นพิการและเสียชีวิต ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรค แต่ไม่มียารักษาเฉพาะ การรักษาส่วนใหญ่เป็นการให้ยาตามอาการ และการระวังไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน

 

ภาพจาก: http://bangkokhospitalphitsanulok.com/infectious-diseases-caused-by-mosquitoes-2/
ที่มาข้อมูล :
1. โรคไข้สมองอักเสบ เจอี. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา: http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=276 [29 พฤษภาคม2563]
2. โรคไข้สมองอักเสบเจอี...ภัยเงียบถึงชีวิต ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา: https://th.city/Y2t1hl [29 พฤษภาคม2563]

ผู้เขียน : นางสาวอัลวานีย์ สติรักษ์ นักวิชาการ กองวัสดุอุเทศพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related