ค่าพาย (Pi)

ค่าพาย (Pi)

14-12-2021
ค่าพาย (Pi)

ค่าพาย (Pi) คือ ค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ เขียนแทนด้วยตัวอักษรกรีก “π” ค่าพายคำนวณได้จาก อัตราส่วนของความยาวเส้นรอบวง ต่อความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม พายเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในสูตรการคำนวณหาพื้นที่วงกลม มีความสำคัญต่อการคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ และมีค่าโดยประมาณ คือ 3.14159 26535 89793 23846 ... ปัจจุบันพายยังเป็นค่าคงตัวที่ไม่มีจุดสิ้นสุด แม้ว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะสามารถคำนวณค่าพายได้พันล้านหลัก และซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณค่าพายได้เกินล้านล้านหลัก แต่ยังคงพบเพียงทศนิยมไม่รู้จบในรูปแบบไม่ซ้ำกันเท่านั้น

 

ที่มาข้อมูล :
พาย (Pi, π) สูตรคณิตศาสตร์มหัศจรรย์. [ออนไลน์]. 2561, แหล่งที่มา: https://www.scimath.org/article-mathematics/item/7750-pi [2 กันยาคม 2563]

ผู้เขียน : นางสาวเอมอร จันทรเสนา สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม ผู้อำนวยการกองวิชาการวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

Related