Disruptive Technology

Disruptive Technology

14-12-2021
Disruptive Technology

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการสร้างมูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาเพื่อล้มล้างธุรกิจรูปแบบเดิม ๆ ให้ล้มหายตายจากไป

 

มารูปภาพ: 

[1]https://www.mreport.co.th/news/industry-movement/010-Industry4-Digital-DisruptiveTechnology

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: 

[1]Disruptive Technology [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 26 ม.ค. 2564) เข้าได้https://library2.parliament.go.th

/ejournal/content_af/2562/feb2562-4.pdf

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related