Distributed Database

Distributed Database

14-12-2021
Distributed Database

Distributed Database คือ ฐานข้อมูลที่ถูกจัดเก็บให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือจัดการให้อยู่ในพื้นที่มากกว่าสองพื้นที่ และมีระบบเครือข่ายเชื่อมระหว่างกันเพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล


ที่มารูปภาพ:

[1] https://www.edureka.co/blog/what-is-dbms

[2] https://www.loginworks.com/blogs/distributed-database-architecture-using-mysql-replication/

แหล่งข้อมูลอ้างอิง:

[1] Distributed Database [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 26 ก.พ. 2564) เข้าได้ http://www.sarapadchangubon.ac.th/busicomp/krooboo/pdf/chapter10.pdf

เรียบเรียง: ศิญากาญจน์ โฉมงาม
                  ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ฐิติ สิริธนากร
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related