Infographic (อินโฟกราฟิก)

Infographic (อินโฟกราฟิก)

14-12-2021
Infographic (อินโฟกราฟิก)

Infographic (อินโฟกราฟิก) คือ การนำข้อมูลที่มีจำนวนมากมาสรุปให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยใช้กราฟิก รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง สัญลักษณ์ หรือกราฟ ต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อดึงดูดให้ข้อมูลนั้นน่าสนใจ และสามารถจดจำได้ง่าย ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันนิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นใน Social Mediaหรือในสื่อโฆษณาต่างๆ

 

ผู้เขียน : นางสาววัลลี  พาละพล

ที่มาของภาพ  https://www.thaibusinesssearch.com/marketing/infographic/

ที่มาของแหล่งข้อมูล (Reference)

Related