Speciation

Speciation

14-12-2021
Speciation

Speciation หมายถึง กระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ซึ่งเกิดจากการแยกกันของประชากรสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง หรือไม่มีการสืบพันธ์กันระหว่างประชากรเป็นระยะเวลายาวนานจนทำให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้นแบ่งแยกออกเป็นสองหรือหลายชนิด

Related