Database ฐานข้อมูล

Database ฐานข้อมูล

14-12-2021
Database ฐานข้อมูล

Database ฐานข้อมูล หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อาจเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลเดียวหรือหลายแฟ้มข้อมูลก็ได้ และสามารถเข้าถึงหรือดึงข้อมูลมาใช้ได้รวดเร็ว

 

 

ที่มารูปภาพ :

[1] https://clockwise.software/blog/relational-vs-non-relational-databases-advantages-and-disadvantages/

  แหล่งข้อมูลอ้างอิง : 

[1] Database คืออะไร? [อินเทอร์เน็ต]. (เข้าถึงวันที่ 10 พ.ค. 64) เข้าได้จาก http://www.student.chula.ac.th/~59370600/Database.html

เรียบเรียง: ธานี หลินลาโพธิ์
ตรวจทาน: วรรณวจี สุจริตธรรม 
                วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related