Recognition  (เรคเคิกนิช'เชิน)

Recognition  (เรคเคิกนิช'เชิน)

13-12-2021
Recognition  (เรคเคิกนิช'เชิน)

 Recognition  (เรคเคิกนิช'เชิน)

      หมายถึง การจำได้ จำแนกออก การรู้จัก ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เป็นการรับรู้ ประมวลผลและตอบสนองกลับ ของเทคโนโลยีดิจิตอลในปัจจุบัน

Related