เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

14-12-2021
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)

เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างได้ตามอุณหภูมิ เนื่องจากมีโครงสร้างโมเลกุลแบบโซ่ตรง เป็นสายยาว และมีการเชื่อมต่อระหว่างโซ่พอลิเมอร์น้อยมาก เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวและหลอมเหลวเป็นของเหลวหนืด แต่หากอุณหภูมิลดลงจะกลับไปแข็งตัวตามเดิม เทอร์โมพลาสติกที่มีรูปร่างไม่แน่นอน สามารถหลอมกลับไปกลับมาได้ โดยไม่ทำให้สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ หรือโครงสร้างของโพลิเมอร์เปลี่ยนไปมากนัก

เทอร์โมพลาสติกสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้โดยการบด และหลอมด้วยความร้อนเพื่อขึ้นรูปใหม่ แต่มีข้อเสียและขีดจำกัดการใช้งาน คือไม่สามารถใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้ เพราะอาจเกิดการบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรง เช่น ขวดน้ำดื่มไม่เหมาะสำหรับใช้บรรจุน้ำร้อนจัดหรือเดือด

 

ภาพจาก : https://www.mmthailand.com/4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%AA%E0%B8%A1thermoplastic/
ที่มาข้อมูล :
พลาสติกย่อมสลายได้ Bio Plastic เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน. [ออนไลน์]. 2017,แหล่งที่มา:
https://www.mtec.or.th/bio-plastic/what-is-plastic/plastic-usage.html[27 มีนาคม 2563]
บทเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พอลิเมอร์. [ออนไลน์]. 2020 ,แหล่งที่มา:
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/31756-00 [27 มีนาคม 2563]

ผู้เขียน : นางสาวอัลวานีย์ สติรักษ์
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (OK 29 มีค. 63)
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

Related