ไม้พื้นล่าง

ไม้พื้นล่าง

14-12-2021
ไม้พื้นล่าง

ไม้พื้นล่างตามพื้นที่ริมป่าเต็งรัง-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ไม้พื้นล่าง หรือ พรรณไม้พื้นล่าง หรือ พืชคลุมดิน-Undergrowth plants หรือ Undergrowth หรือ Understory, Understorey, Underbrush, Ground cover plants หรือ Groundcover plants

ความหมาย พืชที่ขึ้นอยู่ตามพื้นป่า ในที่นี้หมายรวมถึง พืชที่ทอดนอนไปกับดิน (Prostrate, Procumbent, Trailing) ไม้เลื้อย (Climber) พืชล้มลุก (Herb) ไม้พุ่ม (Shrub) และไม้ต้น (Tree) ที่เมื่อโตเต็มที่จะมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร แต่ไม่รวมถึงกล้าไม้ (seedling) หรือลูกไม้ (sapling) ของไม้ต้น

 

ที่มาของภาพ:  โดม ปทุมทอง

ที่มาของแหล่งข้อมูล: 

        อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์ ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ และสราวุธ สังข์แก้ว. พรรณไม้พื้นล่าง Undergrowth Plants. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี.

        คุณานนต์ ดาวนุไร ภานุมาศ จันทร์สุวรรณ สมราน สุดดี สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์. 2562. ไม้พื้นล่าง : แนวทางการศึกษาและความหลากหลาย Undergrowht plants :

                  Study approaches and Diversity. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, ปทุมธานี.

ผู้เขียน: ดร.อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

Related