ผลกลุ่ม-Aggregate fruit หรือ Etaerio fruit

ผลกลุ่ม-Aggregate fruit หรือ Etaerio fruit

14-12-2021
ผลกลุ่ม-Aggregate fruit หรือ Etaerio fruit

ความหมาย  เป็นผลที่เจริญมาจากดอก หรือดอกย่อยเพียงดอกเดียวแต่มีรังไข่แบบคาร์เพลแยก หรือ Apocarpous pistil โดยแต่ละคาร์เพลจะเจริญไปเป็นผลย่อยแต่ละผลทำให้ดูเป็นช่อผลที่มีหลายผลย่อย ซึ่งผลย่อยเหล่านั้นจะเกิดอยู่บนฐานรองดอกอันเดียวกัน ผลกลุ่มสามารถแบ่งเป็นหลายประเภทตามลักษณะของผนังผลและการแตกของผล

 

ที่มาภาพ   อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

บรรยายภาพ  ผลกลุ่มของผลแห้งเมล็ดล่อน-บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.)

                      ผลกลุ่มของลำดวน (Melodorum fruticosum Lour.)

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

สราวุธ สังข์แก้ว. 2562. รุกขวิทยาภาคสนาม, น. 7−635. ใน สราวุธ สังข์แก้ว และอัจฉรา ตีระวัฒนานนท์, บรรณาธิการ. รุกขวิทยาภาคสนาม (Field Dendrology). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

เรียบเรียงโดย   อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

Related