นาโนโรบอท (Nanorobot)

นาโนโรบอท (Nanorobot)

14-12-2021
นาโนโรบอท (Nanorobot)

นาโนโรบอท (Nanorobot) คือ หุ่นยนต์หรือเครื่องจักรกลที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร (10-9 เมตร) โครงสร้างภายนอกของนาโนโรบอทส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอนอะตอมที่มีโครงสร้างแข็งแรงและไม่ว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยา ขับเคลื่อนโดยอาศัยพลังงานที่ได้จากการสลายน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลธรรมชาติในร่างกายมนุษย์ ใช้ประโยชน์ในการส่งตัวยาเพื่อให้เข้าสู่บริเวณที่ต้องการรักษาได้แม่นยำขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่เพื่อการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยปริมาณยาที่น้อยลงและสามารถลดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ดี

 

ภาพจาก :
https://www.shutterstock.com/th/image-illustration/nanorobots-blood-cells-nanotechnology-nanorobotics-bioengineering-421992919 (รหัสภาพ: 421992919)
ที่มาข้อมูล :
Nano Robots จักรสมองกลนาโน เพื่อการแพทย์ยุคใหม่. [ออนไลน์]. 2015, แหล่งที่มา : https://th-th.facebook.com/nanotec.thai/posts/763385890445513 [12 กุมภาพันธ์ 2563]
ชนวีร์ สุรชาตรีและธวัชชัย แพชมัด. เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดไมโครเมตรหรือนาโนเมตรเพื่อใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม. [ออนไลน์]. 2017, แหล่งที่มา : http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/article/view/9795 [12 กุมภาพันธ์ 2563]
Preeti Khulbe. NANOROBOTS: A REVIEW. [ออนไลน์]. 2014, แหล่งที่มา: http://ijpsr.com/bft-article/nanorobots-a-review/?view=fulltext [19 กุมภาพันธ์ 2563]
ผู้เขียน : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง (ผอ.วว.)

Related