พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic)

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic)

25-06-2024
Infographics นี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ #พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) ซึ่งเรามักเข้าใจกันว่าสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ

พลาสติกย่อยสลาย

พลาสติกย่อยสลาย2

พลาสติกย่อยสลาย3

Infographics นี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับ #พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable Plastic) ซึ่งเรามักเข้าใจกันว่าสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ แต่แท้จริงแล้วการสลายตัวได้และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในสภาวะควบคุมที่เหมาะสมเท่านั้น
.
การจัดการที่ถูกต้องและ "ยั่งยืน" จึงอาจเป็นทางออกในการแก้ปัญหาพลาสติกในระยะสั้นและระยะยาวได้นั่นเอง 

#upcycling #recycle #reuse #reduce #การจัดการขยะ #แยกขยะกันเถอะ

.
.
เรื่อง อภิชญา นุชจิโน
กราฟิก ภาวิณี สุพงษ์
.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน