กินอาหารไขมันสูง ส่งผลต่อเราอย่างไร

กินอาหารไขมันสูง ส่งผลต่อเราอย่างไร

18-12-2021
กินอาหารไขมันสูง ส่งผลต่อเราอย่างไร

อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรือคอเลสเตอรอลสูง เช่น อาหารมัน ทอด ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบต่าง ๆ แม้จะมีรสชาติอร่อย แต่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ทั้งยังก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน และไขมันอุดตันในเส้นเลือด ทราบหรือไม่ ไขมันอิ่มตัวคืออะไร ไขมันอิ่มตัวคือโมเลกุลที่ประกอบไปด้วยคาร์บอนและไฮโดรเจนอะตอมที่เชื่อมกันด้วยพันธะเดี่ยวทั้งหมด มีโครงสร้างแบบอิ่มตัว จึงทำให้ไขมันอิ่มตัวมีลักษณะเป็นของแข็งเมื่ออยู่ในอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส มักมาคู่กับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งเมื่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดสูงขึ้นก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอุดตันอีกด้วย

หากรับประทานอาหารที่ไขมันสูงและไม่ออกกำลังกายติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน จะทำให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งจากผลร้ายนี้ รายงานล่าสุดจากมูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร (Cancer Research UK) ระบุว่า โรคอ้วนอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งมากกว่าการสูบบุหรี่ โดยโรคมะเร็งที่อาจมีสาเหตุมาจากโรคอ้วน คือ มะเร็งลำไส้ มะเร็งไต มะเร็งตับ และมะเร็งรังไข่

ขณะที่ งานวิจัยของกลุ่มนักวิจัยด้านจิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต (Ohio State University) สหรัฐอเมริกา พบว่า “การกินอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวสูงแม้เพียงมื้อเดียว ยังส่งผลให้ความสามารถในการตั้งใจจดจ่อหรือสมาธิลดลงอย่างมากด้วย” กลุ่มผู้วิจัยทำการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงจำนวน 51 คน โดยทำแบบทดสอบวัดความสามารถในการตั้งใจจดจ่อเป็นระยะเวลา 10 นาที หลังรับประทานอาหารไขมันสูงเข้าไปแล้ว 5 ชั่วโมง โดยเปรียบเทียบผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบหลังกินอาหารที่ปรุงด้วยไขมันอิ่มตัว กับผลคะแนนหลังกินอาหารชนิดเดียวกันที่ปรุงด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัว ผลปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดทำคะแนนได้น้อยลงโดยเฉลี่ย 11% หลังรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยไขมันอิ่มตัวในปริมาณสูงเข้าไป หัวหน้ากลุ่มวิจัย สรุปว่า “ไขมันอิ่มตัวอาจทำให้เกิดภาวะอักเสบสูงขึ้นทั่วร่างกายรวมไปถึงสมอง ซึ่งกรดไขมันอิ่มตัวอาจข้ามส่วนเชื่อมต่อที่กั้นระหว่างกระแสเลือดกับเซลล์สมอง (Blood-Brain Barrier) เข้าไปมีปฏิกิริยาโดยตรงบางอย่างกับเซลล์สมองทำให้ความสามารถในการมีสมาธิลดลง”

จากผลงานวิจัยเช่นนี้ เราจึงควรเลือกรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพของเราให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยที่จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา

ที่มา : 1. กินอาหารมีไขมันอิ่มตัวสูงแค่มื้อเดียว ทำให้ความตั้งใจจดจ่อมีสมาธิลดลงได้. [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-52800832 [20 มิถุนายน 2563]
2. มูลนิธิวิจัยโรคมะเร็งแห่งสหราชอาณาจักร ชี้โรคอ้วนทำให้เกิดมะเร็งบางชนิดมากกว่าสูบบุหรี่. [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา: https://www.bbc.com/thai/international-48865630 [20 มิถุนายน 2563]
3. อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูง (Saturated fat). [ออนไลน์]. 2018, แหล่งที่มา: https://www.siphhospital.com/th/news/article/share/590 [20 มิถุนายน 2563]
คำค้น : อาหาร, ไขมันอิ่มตัวสูง, Saturated Fat, คอเลสเตอรอล, Cholesterol, สมาธิ, โรคอ้วน

ผู้เรียบเรียง : นางสาวศศลักษณ์ มูลรินต๊ะ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน