ดูแลตนเองอย่างไร ในช่วงหลังมาตรการผ่อนปรน

ดูแลตนเองอย่างไร ในช่วงหลังมาตรการผ่อนปรน

18-12-2021
ดูแลตนเองอย่างไร ในช่วงหลังมาตรการผ่อนปรน

ดร.ชนินทร์ สาริกภูติ กองวิชาการวิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มที่ดีจากจำนวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. จึงเริ่มผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนได้ออกไปใช้ชีวิตได้เกือบปกติ รวมถึงการเปิดกิจการต่าง ๆ เริ่มมากขึ้น แต่การที่ประเทศไทยมีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลง ไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะหยุดการดูแลสุขอนามัยของตัวเอง เพราะหากเราไม่ระมัดระวังและป้องกันตนเอง อาจทำให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดระลอกสองแบบที่ปรากฏในหลายประเทศได้ ดังนั้น หลังจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เราควรปฏิบัติ ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ต้องออกจากบ้าน
2. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% อย่างน้อย 20 วินาที
3. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางของตนเองทุกครั้ง
3. รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างตัวเราเองกับบุคคลอื่น ๆ ในระยะไม่น้อยกว่า 2 เมตร
4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด
5. ไม่นำมือมาสัมผัสกับใบหน้า จมูก และปาก
6. ทำความสะอาดร่างกายทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน
7. หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสที่ต้องใช้งานอย่างสม่ำเสมอ
8. หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย
9. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
10. ออกกำลังกายเป็นประจำ

แม้ว่ารัฐบาลจะเริ่มผ่อนปรนให้ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ แต่โรคระบาดยังไม่หายไปไหน เพียงแต่อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ดังนั้น เรายังคงต้องปฏิบัติตามหลักการทางสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ควรปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่ เพื่อป้องกันตนเองและผู้อื่นจากการติดต่อและแพร่กระจายของเชื้อ และลดความเสี่ยงจำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

 

ที่มาข้อมูล :
ข้อพึงปฏิบัติหลังการคลายมาตรการ lock down. [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา https://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=6089 [20 พฤษภาคม 2563]
สธ. แนะหัวใจสำคัญ เว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากผ้า หลังมาตรการผ่อนปรน ไม่เพิ่มผู้ป่วยรายใหม่. [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/142335/ [20 พฤษภาคม 2563]
คำค้น : โรคโควิด-19 (COVID-19), รักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing), มาตรการผ่อนปรน

ผู้เขียน : ดร. ชนินทร์ สาริกภูติ นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (วิชาการ) : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
บรรณาธิการ (ภาษา) : นายอานุภาพ สกุลงาม นักวิชาการ กองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.
ผู้อนุมัติเผยแพร่ : นางสาวอุมาภรณ์ เครือคำวัง ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน