เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่

เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่

17-12-2021
เด็กคลอดก่อนกำหนดมีผลระยะยาวจนถึงวัยผู้ใหญ่

   การคลอด คือกระบวนการเพื่อให้ทารกที่อยู่ในครรภ์ออกมาเจริญเติบโตนอกร่างกาย ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดอายุครรภ์ โดยปกติใช้ระยะเวลาประมาณ 40 สัปดาห์ แต่มีบางส่วนของประชากรจะคลอดก่อนหรือเกินกำหนด โดยทั้งสองแบบอาจมีผลกับทางร่างกายของทารกได้ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจเนื่องจากปอดยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ จากรายงานผลการวิจัยปีเมื่อที่ผ่าน ๆ มาชี้ให้เห็นว่า ผู้ใหญ่ที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนด จะมีความบกพร่องทางสมองซึ่งส่งผลกับบุคคลิกภาพ

   ดร. ฮิลลารี่ ทอลมิน จากศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาสมอง ณ วิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ได้ศึกษาสมองทารกที่คลอดก่อนกำหนด ด้วยการสแกนสมองตรวจจับระดับการเชื่อมต่อของสมองซีกซ้ายและขวาที่เรียกว่า ทาลามัส (thalamus) ที่เป็นศูนย์กลางการส่งกระแสประสาทไปยังจุดต่าง ๆ ในสมอง หากสมองส่วนนี้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ การทำงานของสมองโดยรวมก็ดีไปด้วย โดยนักวิจัยพบว่าทารกที่คลอดก่อนกำหนดมีการเชื่อมต่อสองบริเวณนั้นน้อยกว่าทารกที่คลอดตามเวลาปกติ

53420896

ภาพจาก : http://strokeconnection.strokeassociation.org/53420896.jpg

   นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดีเอเตอร์ วอลค์ จากมหาวิทยาลัยวาร์วิก ประเทศอังกฤษพบว่า ผู้ใหญ่ที่เคยมีน้ำหนักต่ำกว่ากำหนดในช่วงแรกเกิดหรืออยู่ในครรภ์น้อยกว่า 32 สัปดาห์มีบุคลิกภาพไม่ปกติ โดยเฉพาะจะเป็นพวกที่เก็บตัวและไม่เข้าสังคม และมีลักษณะไม่ชอบความเสี่ยง มีการใช้แบบทดสอบบุคลิกภาพกับผู้ใหญ่อายุ 26 ปี จำนวน 200 คนที่มีประวัติคลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า1.5 กิโลกรัมตอนแรกเกิด เพื่อนำมาเปรียบเทียกับอีก 197 คนที่มีอายุเท่ากันแต่คลอดตามกำหนดและมีน้ำหนักตัวตามมาตรฐาน โดยลักษณะบุคลิกภาพที่สำคัญ 5 อย่างที่นำมาพิจารณาคือ บุคลิกภาพแบบประนีประนอม บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว บุคลิกภาพแบบเก็บตัว และบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์

   ถึงแม้มีการปรับคะแนนที่อาจเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการคลอดก่อนกำหนด อาทิ การมีระดับสติปัญญาต่ำ อย่างไรก็ตาม 3 ใน 5 ของผลการประเมินที่ผู้เกิดก่อนกำหนดมีสูงกว่าผู้ที่เกิดตามกำหนด คือ บุคลิกภาพแบบเก็บตัว บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว และบุคลิกภาพแบบประนีประนอม และยังมีรายงานถึงการแสดงพฤติกรรมแบบออทิสติกสูงด้วย 

signs youre

ภาพจาก : http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/11/signs-youre-an-introvert-saturday.gif

   บุคลิกและพฤติกรรมของผู้ใหญ่เหล่านี้อาจเกิดจากพัฒนาการของสมองที่เปลี่ยนไปอันเนื่องจากการคลอดก่อนกำหนด นอกจากนี้ทารกที่คลอดก่อนกำหนดหรือมีน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐาน ผู้ปกครองอาจมีพฤติกรรมปกป้องบุตรตนมากกว่าปกติ ซึ่งอาจส่งเสริมบุคลิกภาพดังกล่าวได้ด้วย ปัญหาทางบุคลิกภาพที่มีต่อมาจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้น ทำให้พวกเขาประสบปัญหาการเรียนรู้ การทำงาน รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น แต่หากได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยให้ผู้ปกครองรู้วิธีเสริมสร้างบุคลิกภาพบุตรของตน จะสามารถช่วยลดลักษณะบุคลิกภาพเก็บตัวได้

แห่ลงข้อมูลอ้างอิง : 
http://www.telegraph.co.uk/news/health/11765769/Premature-babies-more-likely-to-be-anxious-adults.html
http://www.medicalnewstoday.com/articles/293438.php
http://www.medicalnewstoday.com/articles/297343.php

เรียบเรียงโดย : นุชจริม เย็นทรวง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน