Scareware

Scareware

16-12-2021
Scareware

   Scareware เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เข้าใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองมีไวรัส โดยมักมีการแจ้งเตือนว่าพบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้หลงเชื่อให้ข้อมูลบัตรเครดิต ซื้อหรือดาวน์โหลดซอฟแวร์ เพื่อกำจัดไวรัสนั้น ซึ่งซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นซอฟท์แวร์ปลอมที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

 

ที่มาของข้อมูล:

Kaspersky Lab. What is Scareware? [Internet]. 2016 [cited 2016 Jun 2]. Available from: http://www.kaspersky.com/internet-security-center/definitions/scareware

Laurie V. Different Kinds of Malware Terms Explained [Internet]. 2016 [cited 2016 Jun 2]. Available from: http://vlaurie.com/computers2/Articles/malware-definitions.htm

McAfee, Inc. What is Scareware? [Internet]. 2013 [cited 2016 Jun 2]. Available from: https://blogs.mcafee.com/consumer/what-is-scareware/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน