อาชีพ IT ปีนี้มาแน่

อาชีพ IT ปีนี้มาแน่

17-12-2021
อาชีพ IT ปีนี้มาแน่

ในปัจจุบันนี้กระแสการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม คงหนีไม่พ้นการนำเทคโนโลยีและไอที เข้ามาใช้ IT มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในสังคมโลก และประเทศไทยเองก็ต้องการแรงขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีและไอที เพื่อปรับตัวให้เข้ากับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ภาครัฐได้วางแผนไว้

เมื่อเดินหน้าเจาะลึกถึงสายงานไอทีแล้ว ช่วงเวลานี้เป็นสายอาชีพที่กำลังมาแรง เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ควบคู่กับนโยบายภาครัฐ Thailand 4.0 หรือ โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งกระแสการเดินหน้าของประเทศต้องการแรงผลักดันประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยบทบาทเทคโนโลยีด้านไอทีมีความเด่นชัดมาก ทั้งสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และด้านภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cloud Computing ที่มีบทบาทในด้านอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจที่กำลังตื่นตัวกับ Big Data Analytics สถาบันการศึกษาที่เร่งผลิตบุคลากรมารองรับตลาด Internet of Things อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลก อุตสาหกรรมด้านระบบไอที อินเทอร์เน็ต หรือแม้กระทั้ง BlockChain ที่เป็นระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลหรือบัญชีธุรกรรมแบบออนไลน์ที่สถาบันการเงินให้ความไว้วางใจ ซึ่งสถิติของแรงงานและตลาดแรงงานในสายไอที ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวไม่เพียงพอต่อตลาด ยังขาดแรงงานที่มีทักษะและประสบการณ์อีกไม่น้อย

โดยกลุ่มสายงานไอทีนั้นสามารถจำแนกได้เป็น 7 กลุ่มหลักๆ ซึ่งมีความที่ต้องการของตลาดที่แตกต่างกันไปและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เทรนด์การทำงานในสายไอทีนั้นเรียกได้ว่ามีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอนเพราะรายได้ดีและมีความต้องการสูง

1. สายผู้บริหารไอที (IT Management) สำหรับตำแหน่งในสายนี้มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาพอประมาณไม่ต่ำกว่า 5 ปี สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ตำแหน่งสูงสุดจะเป็น Management Information System: MIS ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ตำแหน่งระดับสูงที่ดูแลส่วนไอทีจะใช้ตัว (Chief: C) นำหน้า เช่น Chief Information Officer, Chief Technology Officer: CIO, CTO อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละบริษัทจะเน้นที่ข้อมูลหรือเน้นที่เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ

2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis) ทำหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานตามความต้องการของลูกค้าหรือธุรกิจและแจกแจงออกมาเป็น task list ให้โปรแกรมเมอร์ รวมทั้งประเมิน estimate cost ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ในบางองค์กรหรือในระบบใหญ่ๆ อาจจะมีการทำงานร่วมกับ Business Analysis เพื่อให้วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจมาเป็น requirement ของโปรแกรมให้นักวิเคราะห์

3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer & Developer) คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีทักษะในการเขียนภาษาต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษา C, C+, Java, Python, iOS, Android เป็นต้น ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็นสองประเภทคือ front-end developer ทำหน้าที่พัฒนาส่วนของโปรแกรมเพื่อตอบสนองกับผู้ใช้งานเช่น หน้าเว็บไซต์ ควรมีความรู้ด้าน user interact และ user experience และ back-end developer ทำหน้าที่พัฒนา logic ต่างๆภายในโปรแกรมให้สอดคล้องกับส่วน front-end รวมทั้งติดต่อกับ database

4. นักจัดการระบบฐานข้อมูล (Database Management) บุคลากรในการจัดการระบบฐานข้อมูลถือว่ามีความสำคัญในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักต้องการผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในด้านนี้สูง โดยสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์สู่การวางแผนการใช้ข้อมูลเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของธุรกิจได้อย่างสูงสุด ตำแหน่งในสายงานนี้ได้แก่ Database Administrator,  Oracle DBA/Specialist เป็นต้น

5. สายงานด้านระบบ (Systems, Applications and Products และ Enterprise Resource Planning SAP & ERP) อาชีพเฉพาะทางที่องค์กรตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความต้องการสูงในการวางแผนควบคุมการจัดการประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทั้งองค์กร ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะตำแหน่งงาน ด้าน SAP Analyst, SAP Consultant, ERP Consultant เป็นต้น

6. สายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) เป็นตำแหน่งงานที่ทุกองค์กรต้องมีและขาดไม่ได้ เนื่องต้องดูแลระบบการทำงานทั้ง Software และ Hardware การเชื่อมต่อ การสื่อสาร ฯลฯ

7. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network & System) ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของงานด้านไอทีในทุกองค์กร เนื่องจากคือแรงขับเคลื่อนการวางแผนเครือข่ายพื้นฐาน (Network) การจัดการระบบของหน่วยงานต้องมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ทำงานดูแลเครือข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะในตำแหน่ง Software Engineer, Software Tester, Software QA ฯลฯ

จะเห็นได้ว่างานด้านสายไอทีและเทคโนโลยีนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของตลาดที่หมุนไปตามทิศทางของเศรษฐกิจ ซึ่งกระแสของธุรกิจในโลกกำลังเปลี่ยนไป โดยนำเอาระบบและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในโลกของการทำงานมากยิ่งขึ้น งานด้านไอทีและเทคโนโลยีจึงมีความต้องการในตลาดแรงงานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แหล่งข้อมูลค้นคว้าและภาพจาก:

https://ckitbuilder.wordpress.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5-it-jobs/

ข่าวสารที่่คล้ายกัน