การสำรวจแบบเร่งรัด:หมู่เกาะลันตา

การสำรวจแบบเร่งรัด:หมู่เกาะลันตา

16-12-2021
การสำรวจแบบเร่งรัด:หมู่เกาะลันตา

   โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ กองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) จัดทำ “โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

yyyy_1.pdf

ข่าวสารที่่คล้ายกัน