“รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก”

“รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก”

17-12-2021
“รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก”

ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” (WORLD ENVIRONMENT DAY) เราควรจะทำอะไรบ้างเพื่อสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น

ความตื่นตัวในวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกกลายเป็นประเด็นสำคัญของนานาชาติที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากขยะพลาสติก
กลายเป็นวิกฤติสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เพราะขยะพลาสติกมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเมืองใหญ่และชุมชนในชนบท ถุงพลาสติกเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
เพราะความสะดวกสบายเมื่อต้องไปจับจ่ายซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มล้วนเป็นพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเกือบทั้งสิ้น
ทำให้แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ คิดเป็นปริมาณขยะกว่า 13 ล้านตัน ไหลลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและสัตว์ทะเล
ตัวอย่างเช่น เต่าทะเล หรือปลาขนาดใหญ่ มักจะคิดว่าถุงพลาสติกคือแมงกระพรุน แล้วกินเข้าไปในกระเพาะอาหารถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ทำให้สัตว์ทะเล
ต้องตายไปมากมายในทุกปี ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศทั่วโลกที่ประสบกับปัญหาขยะพลาสติกในท้องทะเล

จากรายงานข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ประเทศไทยเราจัดอยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากที่สุดในโลก
แค่เพียงบ้านเราก็มีขยะถุงพลาสติกเกิดขึ้นมากมายแล้วเราในฐานะมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันเป็นประชากรบนโลกจึงควรช่วยกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่
“รักษ์โลก ลดใช้พลาสติก” กันเถอะ ทำได้ง่ายๆ ด้วยสองมือเราร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก หรือถ้าเรา
จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกก็ช่วยกันนำถุงพลาสติกนั้นมาใช้ซ้ำเพื่อลดขยะพลาสติกที่ใช้เพียงครั้งเดียว เลือกใช้ถุงหรือภาชนะที่ย่อยสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อโลกของเรา ดังคำขวัญว่า If you can’t reuse it, refuse it (ถ้าคุณไม่สามารถนำมันมาใช้ได้อีก ให้ปฏิเสธที่จะใช้มัน)

เรียบเรียงโดย: ภัทราพร แสนเทพ
แหล่งอ้างอิง:
https://web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi5/world/world.htm
https://greennews.agency/?p=17043
https://www.thairath.co.th/content/1297537
https://sites.google.com/a/hi-supervisory5.net/npt2/theskal/wan-sing-waedlxm-lok
https://www.dmcr.go.th/detailAll/2875/nws/16\
https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_39970

ข่าวสารที่่คล้ายกัน