Data Mining

Data Mining

14-12-2021
Data Mining

        Data Mining หรือ การทำเหมืองข้อมูล คือชื่อเรียกกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริงหรือรูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล (Pattern) ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลจำนวนมาก โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ เช่น การใช้หลักสถิติ การใช้หลักคณิตศาสตร์ หรือการใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรม ซึ่งต้องอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงหากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่มาก ผลของการทำเหมืองข้อมูลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน เช่น ร้านค้าสามารถใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างสินค้าที่ขายดีในแต่ละช่วงเวลาเพื่อปรับกลยุทธ์ในการขาย เป็นต้น

ภาพจาก  https://www.flickr.com/photos/maaorg/7242578014/ 
ที่มาของข้อมูล 
Data Mining: What is Data Mining? (n.d.). Retrieved from http://www.anderson.ucla.edu/faculty/jason.frand/teacher/technologies/palace/datamining.htm

ข่าวสารที่่คล้ายกัน