ชนิด-Species

ชนิด-Species

18-12-2021
ชนิด-Species

         คำว่า “ชนิด” เป็นคำนามมี  2 ความหมาย โดยความหมายแรก แปลว่า “อย่าง” ส่วนมากใช้เป็นลักษณะนาม เช่น ผลไม้ 2 ชนิด (อย่าง) ความหมายที่สอง แปลว่า จำพวก ประเภท หรือเหล่า เช่น ผลไม้ชนิดนี้ แต่สรุปโดยรวมคำว่าชนิด ความหมายโดยรวมแล้วสื่อถึงการแยกจำพวก สำหรับทางวิทยาศาสตร์แล้วคำว่า “ชนิด (species) ” หมายถึงหน่วยอนุกรมวิธานที่อยู่ระดับต่ำกว่าสกุล (genus) โดยที่ประชากรธรรมชาติของชนิดเดียวกันสามารถผสมพันธุ์กันได้ (และได้ลูกที่ไม่เป็นหมัน) และมีความแตกต่างจากชนิดอื่นๆ ตัวอย่างของการใช้คำว่าชนิดคือ พืชในสกุลมะม่วง (Mangifera) มี 17 ชนิด หรือ นกเงือกในประเทศไทยมี อยู่ 13 ชนิด

04 Species 02         เราอาจพบว่ามีการใช้คำว่า สายพันธุ์ มาใช้แทนคำว่า ชนิด บ้าง แต่หากใช้ให้ถูกต้องจริงแล้ว คำว่า สายพันธุ์ ที่มีศัพท์ภาษาอังกฤษว่า strain หมายถึงหน่วยอนุกรมวิธานที่อยู่ระดับต่ำกว่าชนิด หรือลำดับชั้นที่ย่อยลงมาจากชนิด โดยที่แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะบางประการที่แตกต่างกัน ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น กัญชา มีเพียงชนิดเดียวคือ Cannabis sativa L. มีหลายชนิดย่อย (subspecies) และหลายพันธุ์ปลูก (cultivars) แต่มีสายพันุ์ (strains) ที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์โดยส่วนใหญ่เป็นชื่อทางการค้า เช่น กัญชาสายพันธุ์เซาเออะ ดีเซล (strain Sour Diesel) และสายพันธุ์ Granddaddy Purple (strain Granddaddy Purple)

 

ที่มาของภาพ : โดมปทุมทอง และสราวุธ สังข์แก้ว.

ผู้เรียบเรียง: อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์

ที่มาของแหล่งข้อมูล: https://www.nstda.or.th/agritec/78-featured-article/422-microbe. สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC) [2 เมษายน 2563]

ข่าวสารที่่คล้ายกัน