ขยะพิษใกล้ตัว

ขยะพิษใกล้ตัว

16-12-2021
ขยะพิษใกล้ตัว

        ขยะพิษคืออะไร หลายคนอาจนึกถึงขยะจำพวก อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบตเตอรี่ เศษของไมโครชิฟต่าง ๆ หรือพวกหลอดไฟที่ใช้แล้ว แต่ขยะที่เป็นพิษยังมีอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระป๋องสเปรย์ ตลับหมึกพิมพ์ที่หมดแล้ว  บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ เป็นต้น ขยะเหล่านี้หากเราไม่รู้จักวิธีการทิ้งหรือกำจัดให้ถูกที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบมาสู่สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ เนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะหนัก ตะกั่ว ปรอท บรรจุอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกนี้ เพราะฉะนั้น เราควรมาทำความรู้จักกับขยะพิษและหาวิธีจัดเก็บหรือจัดการกับขยะพิษเหล่านั้น

1.สารไวไฟ หมายถึง สารที่ติดไฟง่ายเมื่อถูกประกายไฟ เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันจารบี ทินเนอร์ ฯลฯ 
2.สารมีพิษ หมายถึง สารที่อาจทำให้เสียชีวิต หรือบาดเจ็บรุนแรงจากการสูดดม กินหรือสัมผัส เช่นน้ำยาล้างห้องน้ำ ยาฆ่าแมลง 
3.สารกัดกร่อน หมายถึง สารที่มีฤทธิ์เผาไหม้หรือทำลายผิวหนัง นอกจากนี้ยังทำลายระบบทางเดินหายใจได้ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ 
น้ำยาที่มีสารฟอกขาว ฯลฯ
4.สารที่ระเบิดได้ หมายถึง สารที่อาจระเบิดได้เมื่อถูกการเสียดสีหรือโดนความร้อน เช่น ดอกไม้ไฟ กระป๋องสเปรย์ต่าง ๆ 
5.สารออกซิไดซ์ หมายถึง สารที่เร่งการติดไฟสามารถทำให้ออกซิเจนออกมาเร่งการลุกไหม้ เมื่อสัมผัสกับสารไวไฟ หรือสารที่ติดไฟง่าย 
อาจก่อให้เกิดการติดไฟขึ้น เช่น สารเร่งดอกลำไย (มีส่วนผสมของโซเดียมคลอเรต)
6.สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง สารที่เมื่อปล่อยสู่สภาพแวดล้อมจะทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมทันที 
เช่น สารกำจัดศัตรูพืช เราสามารถสังเกตสัญลักษณ์ด้านข้างบรรจุภัณฑ์เพื่อสะดวกในการจัดการหรือจัดเก็บและแยกขยะก่อนทิ้งได้ดังนี้

 

ตาราง : แสดงสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้อันตราย และประเภทความอันตราย 

ที่มา: http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=547&section=30&issues=26

การจัดการกับขยะพิษอย่างง่าย 
1.ลดปริมาณการใช้สิ่งของอันตรายในบ้าน เพื่อจะได้มีของเสียที่ต้องรวบรวมไปกำจัดในปริมาณที่น้อยลง
2.แยกของเสีย หรือของอันตรายออกจากขยะทั่วไป ถ้าของเสียเหล่านั้นเป็นของเหลวไม่ควรเทรวมกัน เพราะอาจทำปฏิกิริยากันได้

แหล่งอ้างอิง:
คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายสำหรับเยาวชน สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร
คู่มือการคัดแยกขยะอันตรายในสำนักงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://www.thailandindustry.com/onlinemag/view2.php?id=547&section=30&issues=26

เรียบเรียงโดย: นางสาวธนภรณ์ ก้องเสียง

ข่าวสารที่่คล้ายกัน