ค่าพีเอช (pH)

ค่าพีเอช (pH)

14-12-2021
ค่าพีเอช (pH)

   ค่าพีเอช (pH) เป็นค่าที่แสดงความเป็นกรดเป็นเบสของของเหลว ตัวอักษร pH นั้นย่อมาจาก Potential of Hydrogen ion หรือค่าจากการวัดความเข้มข้นของไอออนไฮโดรเจน เนื่องจากสูตรที่ใช้คำนวณค่าพีเอชเป็นค่าติดลบของลอการิทึม ค่าพีเอชน้อยจึงมีจำนวนไอออนไฮโดรเจนมาก และมีคุณสมบัติเป็นกรด ตัวอย่างเช่น
น้ำผลไม้ และกรดกระเพาะ เป็นต้น ส่วนค่าพีเอชมากจะหมายถึงการมีจำนวนไอออนไฮโดรเจนน้อย และมีคุณสมบัติเป็นเบส ตัวอย่างเช่น แอมโมเนีย และผงซักฟอก เป็นต้น เราสามารถวัดค่าพีเอชของสารได้ผ่านการทดลองด้วยกระดาษลิตมัส หรือกระดาษทดสอบค่าพีเอช ซึ่งความเป็นกรดเบสของของเหลวจะเป็นกลางเมื่อค่าพีเอชมีค่าเท่ากับ 7 ซึ่งเท่ากับค่าพีเอชของน้ำบริสุทธิ

อ้างอิง:
United States Environmental Protection Agency (12/5/2012). Acid Rain – What is pH? [Online] Source: http://www.epa.gov/acidrain/measure/ph.html. (17 Sep 2015).
Hyper Physics. pH. [Online] Source: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/ph.html. (17 Sep 2015).
Synonym.com – Classroom. What are the Differences Between Litmus Paper & pH Strips? [Online] Source: http://classroom.synonym.com/differences-between-litmus-paper-ph-strips-13673.html. (17 Sep 2015).

ข่าวสารที่่คล้ายกัน