พลาสมา (Plasma)

พลาสมา (Plasma)

14-12-2021
พลาสมา (Plasma)

      ตามปกติ เราจะคุ้นเคยสถานะของสสารในรูปของของแข็ง ของเหลว และแก๊ส แต่ยังมีอีกสถานะหนึ่งที่ผู้คนยังรู้ไม่มากนักนั่นคือ พลาสมา (Plasma) โดยพลาสมามีลักษณะคล้ายแก๊สแต่มีลักษณะอะตอมที่ต่างกัน โดยในแก๊ส อิเล็กตรอนจะอยู่ภายในอะตอม แต่พลาสม่า อิเล็กตรอนจะหลุดออกมา ซึ่งประจุไฟฟ้าอิสระนี้ทำให้พลาสมามีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า เราสามารถพบเห็นพลาสมาในชีวิตประจำวันได้ในหลอดไฟนีออน โดยข้างในหลอดไฟนีออนจะใส่แก๊สมีตระกูล (Noble Gas) หรือแก๊สเฉื่อย ซึ่งกระแสไฟฟ้าจะทำหน้าที่เปลี่ยนแก๊สให้กลายเป็นพลาสมาและเปล่งสีต่างๆ ออกมาตามประเภทของแก๊สที่ใช้ ตัวอย่างของพลาสมาอื่นๆ ได้แก่ สายฟ้า แสงจากดวงดาว และพลาสมาบอล เป็นต้น

อ้างอิง:
Merriam-Webster Dictionary. Definition of Plasma. [Online] Source: http://www.merriam-webster.com/dictionary/plasma. 13 Oct 2015.
Chem4kids.com. Plasmas. [Online] Source: http://www.chem4kids.com/files/matter_plasma.html. 13 Oct 2015.
Perspectives on Plasmas. Basics. [Online] Source: http://www.plasmas.org/basics.htm. 13 Oct 2015.

ข่าวสารที่่คล้ายกัน