เปลือกไข่ลดโลกร้อน

เปลือกไข่ลดโลกร้อน

16-12-2021
เปลือกไข่ลดโลกร้อน

        ปัจจุบันโลกเรากำลังประสบกับปัญหามลภาวะและปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมากมายจากการใช้ประโยชน์และกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น จากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงจากการประกอบธุรกิจทางการเกษตร หนึ่งในปัญหาที่สำคัญก็คือ ภาวะโลกร้อน (Global warming) หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

        ภาวะโลกร้อน (Global warming) คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นจากผลของภาวะเรือนกระจก หรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Greenhouse Effect โดยมีสาเหตุมาจากการที่มนุษย์เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง การผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่าง ๆ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากไอเสียรถยนต์ จากการเผาป่า แม้กระทั่งในขั้นตอนหนึ่งของการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cell) ท้ายที่สุดในกระบวนการผลิตก็ยังมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นด้วย จากผลการสำรวจในปี ค.ศ. 1950 พบว่าประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประเทศที่มีการปล่อยควันพิษปริมาณสะสมมากที่สุดถึง 186,100 ล้านตัน นอกจากนี้ข้อมูลการสำรวจปริมาณขยะในปี ค.ศ. 2006 พบว่ามีปริมาณขยะมากถึง 251.3 ล้านตัน (ที่มา : USEPA, 2011) และที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ ส่วนใหญ่เป็นปริมาณขยะที่เกิดจากการทิ้งเปลือกไข่ถึง 455,000 ตัน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State University) ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงได้นำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการนำเปลือกไข่มาเป็นวัตถุดิบในขั้นตอนหนึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงโดยการเติมเปลือกไข่ลงไปในขั้นตอนกระบวนการผลิต สารแคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide) ที่พบในเปลือกไข่ จะช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้ถึง 78% โดยน้ำหนัก ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์เชื้อเพลิงสะอาดขึ้น และหากนำเชื้อเพลิงประเภทนี้ไปใช้กับยานพาหนะ จากไอเสียที่เคยเป็นมลพิษจะเป็นเพียงแค่ไอน้ำจาง ๆ เท่านั้น นอกจากนี้หากนำเปลือกไข่ที่ใช้แล้วไปฝังดิน จะช่วยกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ปล่อยก๊าซดังกล่าวสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

        จากการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นผลดีอย่างยิ่ง เพราะนอกจากไข่ไก่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว เปลือกไข่ไก่ที่เหลือยังสามารถนำมาทำประโยชน์เป็นพลังงานเชื้อเพลิงใช้ทดแทนพลังงานที่เสียไป ทั้งยังช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนและปัญหาขยะมูลฝอยอีกด้วย

เรียบเรียงโดย น.ส.นพรัตน์  พงศ์จันทร์

อ้างอิง : 
Engineered Eggshells To Help Make Hydrogen Fuel (2007, September 26) retrieved 12 January 2017 
from http://phys.org/news/2007-09-eggshells-hydrogen-fuel.html

Science & technology. 2557. “เติม “เปลือกไข่” ให้รถวิ่งฉิว-ลดปัญหาโลกร้อน.” เข้าถึง 20 ธันวาคม 2559. 
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9500000117200

ข่าวสารที่่คล้ายกัน