รุกขวิทยาพาเพลิน

รุกขวิทยาพาเพลิน

16-12-2021
รุกขวิทยาพาเพลิน

วนกร...วนจร
สราวุธ สังข์แก้ว อัจฉรา ตีระวัฒนานนท์.. เรื่องและภาพ
   “ป่าไม้” เป็นคำที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพื้นที่ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด หลายชั้นเรือนยอด มีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ทั้ง ช้าง เสือ เก้ง กวาง และนกนานาชนิด เป็นต้น แต่เมื่อนึกถึงประโยชน์ของป่าไม้ ในสมัยก่อนคนทั่วไปคงนึกเนื้อไม้ในรูปแบบของไม้ซุงหรือไม้
ท่อน (timber) เป็นหลัก หรือนึกถึงประโยชน์จากป่าที่สามารถตอบโจทย์เรื่องปัจจัยสี่ของคนเราได้ทุกข้อ ทั้งเรื่องของอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งหม และยารักษาโรค ซึ่งประโยชน์ดังกล่างนี้ถือเป็นประโยชน์ทางตรง (forest direct benefit) ที่มนุษย์ได้รับจากป่า.....

อ่านต่อตามลิงค์ดาวน์โหลดด้านล่าง........

รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าวสารที่่คล้ายกัน