Video conference

Video conference

16-12-2021
Video conference

   Video conference  หรือการประชุมทางไกล เป็นการสื่อสารสองทางที่นำเทคโนโลยีการสื่อสาร ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์ และระบบสื่อสารโทรคมนาคมมาผสมผสานกันเพื่อใช้ในการประชุมระยะทางไกล ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน แต่สามารถพูดคุยกันและโต้ตอบกันได้  โดยการส่งข้อความและภาพสามารถส่งได้ทั้งทางสายโทรศัพท์ คลื่นไมโครเวฟ สายไฟเบอร์ออฟติกของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  และการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม โดยการบีบอัดภาพ เสียงและข้อความ กราฟิกต่างๆ ไปยังสถานที่ประชุมต่างๆ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถได้ยินเสียง เห็นภาพและข้อความต่างๆ เพื่อช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ลดต้นทุนงบประมาณ โดยเฉพาะกับผู้ประชุมที่อยู่ห่างไกลกันคนละประเทศ
นอกจากนี้ระบบการประชุมทางไกลนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ขาดแคลนครูผู้สอน หรือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างเสมอภาค

ภาพจาก:  http://www.akcsys.org/master/index.php?topic=571.0
ที่มาของข้อมูล 
 Winner Electric Co., Ltd . Video Conference คืออะไร. 2556. [เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก  http://www.winner-electric.com/knowledgeandtechnology/video-conferencemean.html
วิรงรอง สิตไทย,  Video conference ทำให้การเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงอย่างไร .2555. . [เข้าถึงเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559]. เข้าถึงได้จาก http://wirongroang.blogspot.com/2012/07/video-conference_23.html

ข่าวสารที่่คล้ายกัน