การสำรวจแบบเร่งรัด: หมู่เกาะลันตา

การสำรวจแบบเร่งรัด: หมู่เกาะลันตา

30-11-2021
เกาะลันตา

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ กองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) จัดทำ “โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ข่าวสารที่่คล้ายกัน