วันอาหารโลก (World Food Day)

วันอาหารโลก (World Food Day)

17-12-2021
วันอาหารโลก (World Food Day)

ชนินทร์ สาริกภูติ
กองวิชาการวิทยาศาสตร์
        พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาหารโลก ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของอาหารให้แก่ประชาชน รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาในการจัดการและการกระจายอาหาร 

FAO มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับโภชนาการทั่วโลก รวมถึงเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในทุกระดับ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากรในชนบท และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการเปลี่ยนนโยบายทางการเกษตร และช่วยเหลือทุกภูมิภาคจากสถานการณ์ความอดอยาก และผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงอำนวยความสะดวกในสภาวะที่เป็นกลาง เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาการผลิตอาหาร


จากบทบาทดังกล่าวทำให้ประเทศสมาชิกทั่วโลก ได้พร้อมใจกันกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เช่น การอภิปราย การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมอื่น ๆ ภายใต้หัวข้อที่กำหนดขึ้นเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันอาหารโลกในแต่ละปี ซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น โดยในปีนี้วันอาหารโลกจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด สิ่งที่เราทำ คือ อนาคตของเรา # ความหิวโหยของโลกเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2030 (OUR ACTIONS ARE OUR FUTURE. A #ZERO HUNGER WORLD BY 2030 IS POSSIBLE) ที่มุ่งเน้นให้ทุกคนและทุกที่ทั่วทุกมุมโลก มีการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการตามที่มนุษย์ต้องการ

สำหรับประเทศไทยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกขององค์การ ฯ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2490 และเป็นสมาชิกลำดับที่ 45 จากสมาชิกปัจจุบันทั้งสิ้น 190 ประเทศทั่วโลก นับตั้งแต่ได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเร่งฟื้นฟูการเกษตรของประเทศ ในระยะแรกมีโครงการที่ประสบความสำเร็จมาก คือ โครงการประมงน้ำจืด ซึ่งทางองค์การฯ ได้ส่งนักวิชาการด้านประมงมาให้คำแนะนำแก่ชาวประมงไทยในการเลี้ยงปลาหมอเทศ และการเพาะพันธุ์ปลาสวาย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แหล่งที่มาข้อมูล :

https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-food-day

https://www.agriculture.gov.bz/world-food-day/

http://www.fao.org/world-food-day/theme/en/

https://www.topspicks.tops.co.th/single-post/world-food-day-aug2018

ข่าวสารที่่คล้ายกัน