Iris Scanner (ไอริส สแกนเนอร์)

Iris Scanner (ไอริส สแกนเนอร์)

14-12-2021
Iris Scanner (ไอริส สแกนเนอร์)

       Iris Scanner หรือ ไอริส สแกนเนอร์  คือ เทคโนโลยีระบุตัวตนโดยการวิเคราะห์รูปแบบลายม่านตา และหลอดเลือดจอประสาทตา ซึ่งลายม่านตา และหลอดเลือดจอประสาทตาของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน เทคโนโลยียืนยันตัวตนของบุคคลนี้เริ่มถูกนำมาใช้กับสมาร์ทโฟนเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเฉพาะรายบุคคลในกรณีโทรศัพท์สูญหาย

ภาพจาก  http://news.thaiware.com/8341.html
ที่มาของข้อมูล 
รู้จัก Iris Scanner ฟีเจอร์สแกนม่านตาใน Samsung Galaxy Note 7,  http://www.aripfan.com/samsung-galaxy-note-7-iris-scanner-2/, เข้าถึง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เครื่องสแกนม่านตา,  https://www.slideshare.net/rungwiroon/ss-58269300 / เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
การรู้จำม่านตา(IRIS RECOGNITION), http://fingerscan.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=78:iris-recognition&catid=20&Itemid=128,  เข้าถึงเมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวสารที่่คล้ายกัน