สมุดไทย (สื่อบันทึกโบราณของไทย)

สมุดไทย (สื่อบันทึกโบราณของไทย)

14-12-2021
“ลิขิตวิจิตรด้วย    ศุภอรรถดั่งมณีจินดารัตน   เลอศแก้วอันมีศิริสวัสดิ      โสภาคย์”

“ลิขิตวิจิตรด้วย    ศุภอรรถดั่งมณีจินดารัตน   เลอศแก้วอันมีศิริสวัสดิ      โสภาคย์” ใครรู้คือได้แก้ว   ค่าแท้ควรเมือง ฯ    โครงบทนี้คือ โครงท้ายเรื่องบทหนึ่งในจินดามณี ฉบับพระโหราธิบดี ซึ่งปรากฏในหนังสือสมุดไทยดำ แต่งถวายสมเด็จพระนารายณ์ ในโอกาสทรงได้เป็นเจ้าเมืองลพบุรี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในบันทึกสมาคม วรรณคดี ปีที ๑…

Related