กลยุทธ์ของ Platform Business Model

กลยุทธ์ของ Platform Business Model

18-12-2021
กลยุทธ์ของ Platform Business Model

แพลตฟอร์มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น จนกลายเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตไปแล้ว ฟังดูแล้วเกินจริงไปหรือป่าว หากทุกคนลองสังเกตคุณจะเห็นได้ว่ามีหลายแอปพลิเคชันที่คุ้นชินอย่าง Facebook, Alibaba, Grab, Lazada และ Shopee ล้วนเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก ซึ่งแอปพลิเคชันที่กล่าวมาข้างต้นเป็นส่วนธรุกิจที่แตกต่างกันคนละอุตสาหกรรมแต่มีสิ่งเดียวที่คล้ายคลึงกันนั่นคือ Platform Business Model

Platform Business Model สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ

1. Business Ecosystem คือ ต้องรู้ว่าธุรกิจของเรานั้นมีกิจกรรมอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ และมีผู้ใดเกี่ยวข้องในส่วนใดของธุรกิจบ้าง ยกตัวอย่าง แพลตฟอร์มเรียกรถของ Grab มีลูกค้าเรียกรถ คนขับ แอดมินดูแลประสานงาน เป็นต้น

2. Technology ที่เข้ามาช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในข้อแรกให้ง่ายและสะดวกสบาย น่าใช้งาน

3. Business Model ที่ชัดเจนในการแบ่งประโยชน์ของแต่ละฝ่าย โดยทุก ๆ ฝ่ายสามารถยอมรับได้
แพลตฟอร์มที่ดี การออกแบบจึงมีความจำเป็นอย่างมากหากลำพังแค่การวิเคราะห์ด้านโมเดลธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้ให้มาก และเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ เพราะแพลตฟอร์มที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันถูกออกแบบมาอย่างดีทั้งในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้งานและการสร้างความน่าสนใจ ความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลและธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนไป นำไปสู่การนำข้อมูลการใช้งานของผู้บริโภคไปปรับปรุงระบบแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นทางด้าน จิตวิทยา กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดการผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น


ที่มารูปภาพ :
[1] https://support.apple.com/en-us/HT208955

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :
[1] Platform Business Model [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 9 มี.ค. 2564) เข้าได้จาก https://medium.com/@dinoq/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-platform-%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-a0a2341c9661
[2] Platform Business Model [อินเทอร์เน็ต] (เข้าถึงวันที่ 9 มี.ค. 2564) เข้าได้จาก https://techsauce.co/saucy-thoughts/platform-business-model-tdc-platform-revolution

เรียบเรียง: ยงยุทธ แก้วจำรัส
ตรวจทาน: ธานี หลินลาโพธิ์
กองวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Related