Global Tree Search: ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อการสืบค้นที่สมบูรณ์แบบ

Global Tree Search: ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อการสืบค้นที่สมบูรณ์แบบ

29-04-2022
Global Tree Search: ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้เพื่อการสืบค้นที่สมบูรณ์แบบ

ต้นไม้ถือกำเนิดและวิวัฒนาการอยู่บนโลกนี้มาตั้งแต่ 370 ล้านปีก่อน พบขึ้นกระจายอยู่ทั่วทุกทวีปในโลกยกเว้นแอนตาร์กติกา มีการประเมินจำนวนต้นไม้บนโลกใบนี้ถึง 3.04 ล้านล้านต้น ซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่พบอยู่ในโซนป่าเขตร้อน อย่างไรก็ดี ในแต่ละปี มีการประเมินต้นไม้ที่ถูกตัดถึง 15 ล้านต้น
Global Tree Search นับเป็นนวัตกรรมออนไลน์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่สนใจต้นไม้ในทั่วทุกมุมโลก คลังข้อมูลให้ข้อมูลพันธุ์ไม้กว่า 60,000 ชนิด จากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้สำรวจและจำแนกต้นไม้ โดยอ้างอิงด้วยชื่อวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลประเทศที่พบต้นไม้เหล่านั้น ผู้ใช้ฐานข้อมูลสามารถคัดกรองข้อมูลจากประเภททางภูมิศาสตร์ของต้นไม้ชนิดเดียวกัน หรือข้อมูลสายพันธุ์ต้นไม้ทุกชนิดที่พบในแต่ละประเทศ และข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม
ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการติดตามและจัดการความหลากหลายของพันธุ์ไม้ ป่า และการกับเก็บคาร์บอน ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และระดับชาติ
ลองเยี่ยมชมฐานข้อมูล Global Tree Search: https://tools.bgci.org/plant_search.php แล้วคุณจะรู้ถึงทรัพย์สมบัติสำคัญของโลก เพราะต้นไม้นั้นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต สัตว์ป่า และเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างที่พักพิงให้กับมนุษย์ นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์อีกหลายประการ เช่น ต้นไม้คอยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในลำต้นในรูปของเนื้อไม้ ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบจากโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

ผู้เขียน 

วิสูจน์  สุพงษ์

แหล่งที่มาของข้อมูล

Zielinski, Sarah. These long-lived woody plants have benefits for people, animals, available from https://www.sciencenewsforstudents.org/article/lets-learn-about-trees, published on April 22, 2020, accessed on May 5, 2020.
Beech, E. et al. GlobalTreeSearch: The first complete global database of tree species and country distributions, available from https://www.tandfonline.com/doi/ref/10.1080/10549811.2017.1310049?scroll=top, accessed on May 5, 2020.
Crowther, T.W. et al. Mapping tree density at a global scale, available from https://www.nature.com/articles/nature14967, accessed on May 5, 2020.