5 มิถุนายน 50 ปี วันสิ่งแวดล้อมโลก

5 มิถุนายน 50 ปี วันสิ่งแวดล้อมโลก

05-06-2023
วันสิ่งแวดล้อม

ในทุก ๆ วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ซึ่งได้ถูกกำหนดขึ้นหลังจากงานประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ (Stockholm Conference on the Human Environment) ในปี พ.ศ. 2515 หลังจากนั้นวันสิ่งแวดล้อมโลก ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2516 จวบจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว 

“50 ปีที่ผ่านมาเราได้เริ่มทำอะไรให้สิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้แล้วหรือยัง ? 50 ปีที่ผ่านมานี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย” โดยเฉพาะเรื่องการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของโลกใบนี้ หรือ Climate change ที่ในปัจจุบันนี้ส่งผลกับโลกใบนี้อย่าชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรือปัญหาเรื่องมลพิษของพลาสติกที่ทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2566 นี้ องค์การสหประชาชาติได้กำหนดธีมวันสิ่งแวดล้อมโลก เรื่องวิธีแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติก (Plastic Pollution) ภายใต้แคมเปญ #BeatPlasticPollution  

ซึ่งการแก้ไขปัญหาเรื่องมลพิษพลาสติกนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกันทุกภาคส่วน มีทั้งการจัดการพลาสติกตลอดวงจรชีวิต หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน และหลักการผู้ผลิตมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน (ภารดี พันธุ์ศรีวรพงษ์ และวิสาขา ภู่จินดา, 2565) ที่สำคัญต้องมีการสร้างความเข้าใจในประชาชนเห็นผลกระทบของไมโครพลาสติกที่ปนเปื้อน สร้างแรงจูงใจในการช่วยกันลด และป้องกัน ทั้งนี้ในแต่ละพื้นที่ต้องมีการนำไปปรับใช้ให้เข้ากับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเองและต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วนปัญหาเรื่องมลพิษไมโครพลาสติกจึงจะสามารถแก้ไขได้ ทุกวันนี้เราทุกคนสามารถช่วยโลกใบนี้ได้เพียงแค่ทำในสิ่งที่เราทำได้ เริ่มต้นที่ตัวเรา เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ 


อ้างอิง 

ภารดี พันธุ์ศรีวรพงษ์ และวิสาขา ภู่จินดา (2565) แนวทางการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาไมโครพลาสติกปนเปื้อน : การวิเคราะห์นโยบาย. Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University Vol. 14 No.2 (July-December) 2022, 151-175. 


เรื่อง/กราฟิก : Nat. เมย์ สิรีพัชร 

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา