สถานีวิจัยลำตะคอง วว.

สถานีวิจัยลำตะคอง วว.

29-04-2022
สถานีวิจัยลำตะคอง วว.

สถานีวิจัยลำตะคองจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 1) เป็นพื้นที่สำหรับดำเนินการวิจัยทางด้านการเกษตร 2) เป็นพื้นที่สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและสังคม ภารกิจและเป้าหมายของสถานี ฯ มุ่งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก     การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานวิจัยเพื่อนําไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

จุดเช็คอิน

           “อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1)” และ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2)”

อาคารเรือนกระจกจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติิเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา การก่อสร้างอาคารเรือนกระจกมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ กีฏวิทยา การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความสัมพันธ์ของแมลงกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและพฤกษศาสตร์แห่งใหม่ของประเทศไทย สำหรับภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) มีส่วนจัดแสดงพันธุ์พืชที่มีความหลากหลาย ประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่

1) ไม้หายาก

2) ไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้

3) ไม้เขตอบอุ่น ไม้อัลไพน์ ไม้จากยอดดอย

4) ไม้น้ำ

5) ไม้ทะเลทรายและไม้อวบน้ำ

6) พืชวิวัฒนาการต่ำ

ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ประกอบด้วยการจัดแสดง 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งจัดแสดงวิวัฒนาการของพืช ดำเนินการจัดแสดงรูปแบบวิวัฒนาการของพรรณไม้ในทางอนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์พรรณไม้ของมนุษย์ โดยแบ่งพื้นที่การดำเนินงานตามประเภทการใช้ประโยชน์ของพืช ได้แก่ พืชวิวัฒนาการต่ำ/พืชใบเลี้ยงคู่โบราณ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ พืชเกียรติประวัติไทย พืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพรเครื่องเทศ พืชเครื่องดื่ม ส่วนที่สอง คือ ศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อนเป็นพิพิธภัณฑ์ของแมลง มีลักษณะเป็นโดมจัดแสดงทั้งแมลงมีชีวิตที่ปล่อยอิสระ แมลงที่อยู่ในกรง และแมลงที่ถูกสตาฟฟ์ไว้จัดแสดงเป็นตัวอย่าง ซึ่งเป็นที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดใจผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

5

66668

1111

ปัจจุบันสถานี ฯ เปิดให้เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี โดยมีวิทยากรในการรับรองและนำชมเพื่อให้้ความรู้ตามความต้องการของผู้เข้าชม ส่วนนักเรียนและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน โดยคิดค่าบริการ คือ เด็กเล็ก 10 บาท เด็กโต 20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท ส่วนผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี และผู้พิการเข้าฟรี ซึ่งสามารถเข้าชมได้ทั้งอาคารเรือนกระจกในส่วนจัดแสดงพันธุ์พืช และแมลง สามารถติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของสถานี ฯ ได้ที่ทางเฟซบุ๊ก (www.facebook.com/LamtakhongResearch/)

9

อ้างอิง

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 35 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2563