ตามไปดู “พิพิธภัณฑ์น้ำ” แห่งใหม่ที่เชียงราย ใช้ “ฝาย” รักษาป่าเสื่อมโทรม

ตามไปดู “พิพิธภัณฑ์น้ำ” แห่งใหม่ที่เชียงราย ใช้ “ฝาย” รักษาป่าเสื่อมโทรม

29-04-2022
ตามไปดู “พิพิธภัณฑ์น้ำ” แห่งใหม่ที่เชียงราย ใช้ “ฝาย” รักษาป่าเสื่อมโทรม

ตามไปดู “พิพิธภัณฑ์น้ำ” แห่งใหม่ที่เชียงราย ใช้ “ฝาย” รักษาป่าเสื่อมโทรม

เนื่องจากพื้นที่ป่าถูกบุกรุกโดยนายทุนเหมือง ชาวบ้านในพื้นที่ต้นน้ำแม่ลาวจึงรวมตัวกันวางแผนดูแล ฟื้นฟูป่าและบริหารจัดการแหล่งน้ำจนทำให้ชุมชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภค-บริโภคตลอดปี ทั้งยังสามารถนำน้ำไปใช้ด้านการเกศตรกรรมได้อีกด้วย จึงทำให้เครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำลาวถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ โดยมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์