หอยจิ๋วถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลก

หอยจิ๋วถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลก

29-04-2022
หอยจิ๋วถ้ำเพชรโพธิ์ทอง หอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลก

ผศ.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา นางสาวศิริลันธน์ เชื้อนิตย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดร.กรอร วงษ์กำแหง ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นพบหอยทากจิ๋วที่อาศัยในถ้ำชนิดใหม่ของโลก จากถ้ำเพชรโพธิ์ทอง จังหวัดสระแก้ว “หอยจิ๋วถ้ำเพชรโพธิ์ทอง” มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Angustopila pallgergelyi Dumgrongrojwattana, Chuenit & Wongkamhaeng, 2021 โดยหอยทากจิ๋วดังกล่าว มีขนาดเพียง 0.64 มิลลิเมตร จัดได้ว่าเป็นหอยทากจิ๋วที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกในสกุลนี้ เท่าที่มีรายงานการศึกษามา จากการสำรวจศึกษาในภาคสนาม พบว่าหอยทากจิ๋วดังกล่าว เกาะหรือซ่อนตัวตามซอกหินตามผนังถ้ำที่ชื้นและไม่มีแสงส่องถึงภายในถ้ำ ข้อมูลด้านชีววิทยาอื่น ๆ เช่น การกินอาหาร การสืบพันธุ์ ฯลฯ ยังไม่พบข้อมูลการศึกษา ในปัจจุบันพบการกระจายของหอยทากจิ๋วชนิดนี้เฉพาะที่ถ้ำแพชรโพธิ์ทองเพียงที่เดียวเท่านั้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายในถ้ำใด ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของหอยชนิดนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้