“นักเทคโนโลยีกลิ่นรส” ..วิชาชีพมาแรง ตอบโจทย์การต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

“นักเทคโนโลยีกลิ่นรส” ..วิชาชีพมาแรง ตอบโจทย์การต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

29-04-2022
“นักเทคโนโลยีกลิ่นรส” ..วิชาชีพมาแรง ตอบโจทย์การต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

         อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในแผนพัฒนาประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐจึงมีการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร รวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์งานดังกล่าว หนึ่งในนั้นคือ นักเทคโนโลยีกลิ่นรสที่จะช่วยพัฒนา สร้างสรรค์กลิ่นรส ให้กับอาหารจนมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด

        สารแต่งกลิ่นถือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างสัมผัสที่ลงตัวให้แก่อาหารแปรรูปชนิดต่าง ๆ แต่การขาดแคลนบุคลากรที่พัฒนากลิ่นรสอาหาร 
ทำให้ประเทศไทยยังต้องพึ่งพานำเข้าสารแต่งกลิ่นจากต่างประเทศเป็นจำนวนกว่าพัน ล้านบาทต่อปี เมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิส(Food Innopolis) 
จึงร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผุดโครงการพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ และได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานและขั้นสูงด้านกลิ่นรสขึ้น
โดยจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่การเปิดศูนย์การเรียนรู้กลิ่นรสอาหารขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เพื่อหวังให้ตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากร
และยกระดับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ  และยังหวังให้สถาบันการศึกษาต่าง ๆ นำความรู้ในสาขาวิชานี้มาเปิดสอนเพื่อขยายความรู้ต่อไป  
ทั้งนี้เพื่อปูทางไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การฝึกอบรมด้านFlavor Analysis ในภูมิภาคเอเชียต่อไปในอนาคตอีกด้วย

shutterstock 1149010520 

นำเสนอโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์ อพวช.
นางสาววารี อัศวเกียรติรักษา

 

ที่มาhttps://www.salika.co/2019/11/19/food-flavor-technology-expert/

Linkที่เกี่ยวข้อง

https://www.nstda.or.th/th/news/12900-20191116-musc-wte-gerste

https://www.marketingoops.com/news/biz-news/10-s-curve/

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/780813