“น้ำเหือดแห้ง ชีวิตเหือดหาย” : วิกฤตแล้ง พ.ศ 2563

“น้ำเหือดแห้ง ชีวิตเหือดหาย” : วิกฤตแล้ง พ.ศ 2563

29-04-2022
“น้ำเหือดแห้ง ชีวิตเหือดหาย” : วิกฤตแล้ง พ.ศ 2563

พ.ศ. 2563 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดในรอบ 40 ปี เมื่อ พ.ศ. 2522 ประเทศไทยประสบกับปัญหาภัยแล้ง

ที่รุนแรงมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำฝนน้อย และส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศ เช่น ขาดน้ำกิน น้ำใช้ น้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

นายสุรพงษ์ สารปะ ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข กรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่า "ปริมาณฝนน้อยใกล้เคียงกับปี 2522 แต่ความต้องการการใช้น้ำในปีนี้มากกว่า

ในอดีตหลายเท่าตัว” สถานการณ์ภัยแล้งจึงรุนแรงกว่า พ.ศ. 2558 หลายเท่าตัว สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุระดับน้ำน้อยในขั้นวิกฤต เช่น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ อ.เมืองตาก จ.ตาก อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2563) นอกจาก

นี้โครงการเซอร์เวียร์แม่โขง (SERVIR-Mekong) ซึ่งเป็นความร่วมมือพิเศษระหว่างองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) กับองค์การบริหาร

การบินและอวกาศแห่งชาติ(NASA) พัฒนาชุดข้อมูล “Regional Drought and Crop Yield Information System” เกี่ยวข้องกับความแห้งแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ระบุว่า

ความรุนแรงของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยมีมากกว่าร้อยละ 90 ของทั้งประเทศ 

ในภาวะน้ำแล้ง ผลกระทบเป็นลูกโซ่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งสิ่งมีชีวิตในน้ำลดจำนวนลงผู้บริโภคขาดแคลนแหล่งอาหาร การเกษตรและอุตสาหกรรมเผชิญความยากลำบาก

และส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำและคุณภาพน้ำลดลง เช่น สภาวะน้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน ในวันข้างหน้า น้ำดื่มเพียง 1 ขวด

อาจเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงมากและก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา  การรู้จักคุณค่าของน้ำและลดปริมาณการใช้น้ำในชีวิตประจำวันเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหา เพราะ

หากน้ำเหือดแห้ง ชีวิตย่อเหือดหายเช่นกัน

shutterstock 1436341607

ผู้เขียน

สิรีพัชร โกยโภไคสวรรค์

แหล่งที่มาของข้อมูล

กรมอุตุนิยมวิทยา. ภัยแล้ง (Drought) [ออนไลน์]. ม.ป.ป, แหล่งที่มา : https://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=71 [6 มีนาคม 2563]

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย. สถานการณ์น้ำในประเทศไทย [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา : http://waterinfo.onwr.go.th/thaiwater30/ [6 มีนาคม 2563]

BBC News. ภัยแล้ง : ปี 2563 ประเทศไทยจะแล้งรุนแรงและยาวนานถึงกลางปี [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา : http://waterinfo.onwr.go.th/thaiwater30/https://www.bbc.com/thai/thailand-51004534 [5 มีนาคม 2563]

Tara Buakamsri. ประเทศไทยเผชิญความแห้งแล้งครั้งใหญ่ในรอบสี่ทศวรรษ [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา : https://bit.ly/2TGVuIx [5 มีนาคม 2563]

MTHAI. กางแผนรับมือ ปัญหาภัยแล้ง ที่รุนแรงที่สุดในรอบ 60 ปี! [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา : https://news.mthai.com/special-report/792676.html [5 มีนาคม 2563]

ค้นคว้าเพิ่มเติม

ติดตามสถาณการณ์น้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทย. http://www.onwr.go.th/