เลนส์มิวอาย (MuEye)

เลนส์มิวอาย (MuEye)

29-04-2022
เลนส์มิวอาย (MuEye)

เรียบเรียงโดย ดร.สุเมธ อาวสกุลสุทธิ

ในยุคสมัยแห่งการแบ่งปันเรื่องราว เราพบเห็นภาพและเรื่องราวผ่านโลกสังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลา ใครจะคิดว่าวันหนึ่ง เราจะสามารถถ่ายภาพได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียว ไม่เพียงแค่นั้น ภาพถ่ายจากกล้องมือถือยังสามารถถ่ายภาพวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆได้ ด้วยอุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า “เลนส์มิวอาย” ซึ่งพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค โดยเลนส์มิวอายผลิตจาก พอลิเมอร์และเป็นเลนส์ขนาดเล็ก สามารถนำมาใช้ติดตั้งกับกล้องบนโทรศัพท์มือถือ หรือกล้องของแท็บเล็ตได้เช่นกัน เพื่อนำมาใช้ในการขยายวัตถุที่มีขนาดเล็กมากๆ หรือใช้ในการศีกษาวิจัยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก สะดวกเหมือนมีกล้องจุลทรรศน์พกพา อีกทั้งยังใช้บันทึกเป็นภาพนิ่งแล้วแบ่งปันข้อมูลภาพผ่านสังคมออนไลน์ได้อีกด้วย ปัจจุบันเน็คเทคผลิตเลนส์มิวอายออกมา 3 รุ่น ได้แก่ 25S, 50S, และ 100S ซึ่งมีกำลังขยายแตกต่างกันที่ 25, 50 และ 100 เท่า ตามลำดับ สำหรับผู้สนใจเลนส์มิวอาย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/mueye.html

อ้างอิง
เนคเทค (2558). MuEye: เลนส์มิวอาย (31 ตุลาคม 2558). สืบค้นจาก http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/mueye.html
ภาพประกอบ
http://www.nectec.or.th/innovation/innovation-hardware-electronics/mueye.html